Середня загальноосвітня школа № 22

 


Статут Євроклубу

СТАТУТ євроклубу

Вступ

       Учнівський Євроклуб «Unity» – це молодіжна організація, покликана інформувати учнівську організацію про інтеграційні процеси в Україні, спілкуватися зі своїми однолітками за кордоном, пропагувати європейські цінності, встановлювати партнерські стосунки із європейськими неурядовими організаціями, обмінюватися досвідом та інформацією.

Загальні положення:

1.1. Євроклуб «Unity» є добровільною неполітичною молодіжною організацією.

1.2. Діяльність Євроклубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу.

2. Основні завдання:

2.1. Активізація навчального, наукового, творчого потенціалу учнів, формування національної самосвідомості, активної громадської позиції.

2.2. Забезпечення захисту прав і свобод молоді, їхньої гідності і честі.

2.3. Зміцнення зв’язків між дитячими та молодіжними організаціями, підтримка їхнього розвитку.

2.4. Підтримка контактів, обміну ідеями та досвідом роботи як з українськими, так і з закордонними молодіжними об’єднаннями.

2.5. Члени клубу беруть участь у тематичних семінарах, тренінгах, конференціях, круглих столах, іграх, фестивалях. До форм роботи клубу також належать молодіжні обміни, конкурси, презентації, публікація та поширення літератури на тематику ЄС.

2.6. Євроклуб «Unity» здійснює іншу діяльність, що не суперечить основним завданням.

Членство, права та обов’язки в клубі «Unity»:

3.1. Членство в клубі є добровільною справою. Членом учнівського клубу може стати будь-яка людина віком від 7 до 18 років, яка цікавиться предметом діяльності клубу, визнає Статут та бере активну участь у діяльності клубу.

3.2. Прийняття у члени клубу проводиться на підставі заяви загальними зборами членів клубу. Кожен член клубу «Unity» проходить процедуру посвяти у члени клубу: «Я, (Прізвище, ім’я та по батькові), вступаючи до учнівського клубу, обіцяю бути гідним громадянином своєї країни, сприяти підвищенню авторитету її духовних надбань, поширювати серед молоді європейські цінності та допомагати кожному, хто цього потребує!»

3.3. Член клубу має право:

- брати участь у формуванні керівних органів, обирати і бути обраним до складу виборчих органів клубу (вільний вступ і вихід),

- ініціювати (брати участь) заходи, проекти із залученням клубу в цілому або його окремих членів,

- представляти клуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

3.4. Член учнівського клубу зобов’язаний:

- брати активну участь у громадській роботі,

- дотримуватись і виконувати вимоги, викладені у Статуті клубу,

- звітувати перед членами клубу про заходи, проекти, до яких вони залучали інших членів (після завершення заходу), а також під час робочих зустрічей звітувати перед членами клубу за свою діяльність,

- дотримуватися високої культури спілкування,

- дорожити честю клубу, примножувати його традиції, оволодівати знаннями.

3.5. Кожен член клубу входить до робочої групи, що займається своєю сферою діяльності і зобов’язується виконувати певні доручення.

3.6. Членство може бути припинене:

- добровільно за поданою заявою,

- за порушення чи невиконання умов Статуту,

- за дії чи поведінку, яка дискредитує клуб та ідеї громадського руху.

3.7. Повторний прийом можливий не раніше, ніж за 2 місяці після затвердження рішення про його виключення.

3.8. Членство у клубі не виключає членства в інших громадських організаціях чи об’єднаннях.

3.9. Кожен член клубу щомісячно робить грошовий внесок, що буде використовуватись на користь клубу. Внесок визначається на засіданні клубу і може змінюватись в залежності від умов.

Організація роботи учнівського клубу «Unity»:

4.1. Засідання клубу проводяться щотижня ( окремо визначається графік )

4.2. Клуб складається з учнівської молоді школи та кількох викладачів. На засіданнях клубу обговорюються аспекти роботи кожної з робочих груп.

4.3. Для ефективної праці клубу затверджуються посади:

президент, секретар, скарбник, адміністратори, відповідальні за зв’язки з громадськістю, відповідальні за зв’язки з країнами Євросоюзу, відповідальні за зв’язки з клубами в Україні.

4.4. На першому засіданні клубу визначається перспективний план роботи на рік, який може змінюватись за бажанням членів клубу, присутнім має бути директор навчального закладу, заступник директора та педагог-організатор.

4.5. Найвищим керівним органом клубу є загальні збори (зустріч всіх членів клубу), які відбуваються не рідше одного разу на місяць. Ініціювати збори можуть 2/3 загального числа членів клубу.

4.6. Повноваження загальних зборів:

- визначають основні напрямки діяльності,

- укомплектовують склад клубу,

- приймають нових чи виключають існуючих членів клубу,

- контролюють та оцінюють діяльність клубу,

- затверджують план дій, вносять зміни до нього, рішення приймаються більшістю голосів,

- рішення, прийняті на загальних зборах, є обов’язковими для виконання членами клубу.

4.7. Актив учнівського клубу – найменша і головна структурна ланка клубу, обирається шляхом голосування.

4.8. У разі невиконання активом покладених на них функцій призначають повторні вибори.

Фінансування:

Крім членських внесків, діяльність Євроклубу, проекти і заходи можуть фінансувати спонсори, меценати, благодійники та інші фонди.

Порядок внесення змін до Статуту:

6.1. Зміни і доповнення можуть запропонувати члени клубу і подати для обговорення на засіданнях клубу у зручній формі, після розгляду приймається рішення.

6.2. Після затвердження запропонованих змін і доповнень, вони вносяться до Статуту.